1. Zawodnicy oraz ich rodzice/opiekunowie są zobowiązani godnie reprezentować stowarzyszenie MKP Boruta Zgierz na zajęciach, turniejach, meczach mistrzowskich jak i w życiu codziennym.
 2. Zajęcia drużyn MKP Boruta odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez trenerów drużyn.
 3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania deklaracji członkowskiej klubu.
 4. Nowi zawodnicy mają prawo do 3 treningów w celu zaaklimatyzowania się w grupie. Po odbyciu 3 treningów i rozmowie z rodzicami, trener podejmuje decyzje o przyjęciu zawodnika do grupy.
 5. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia. W przypadku braku wymaganego zaświadczenia, zawodnik nie może brać czynnego udziału w zajęciach. Brak aktualnych badań wyklucza także zawodnika z uczestnictwa w meczach i turniejach sportowych.
 6. Każdy nowy zawodnik jest zobowiązany do wpłaty wpisowego.
 7. Wpisowe do klubu oraz opłatę członkowską (płatną przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym) należy wpłacać na konto do 15 każdego miesiąca. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu. O wysokości składki członkowie informowani są przez trenerów drużyn. Konto do wpłat składki : 46 8783 0004 0025 6188 2000 0001. W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko zawodnika, grupę treningową (rocznik) oraz okres za który regulujemy składkę.
 8. W przypadku wystąpienia zaległości z opłatami większymi niż 1 miesiąc, Zarząd ma prawo zawiesić zawodnika w treningach do czasu uregulowania wszystkich zaległości. Jeżeli rodzic/opiekun nie jest w stanie opłacać składek jest zobowiązany do złożenia podania do Zarządu o zwolnienie z opłacania składek. Na podstawie podania Zarząd może odroczyć termin wpłaty składek, zmniejszyć wysokość lub całkowicie zwolnić z opłat.
 9. Składka jest opłatą za członkostwo w klubie. Składka nie jest opłatą za zajęcia a liczba zajęć w miesiącu nie wpływa na wysokość składki.
 10. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, Zarząd klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zgodnie z pkt. 8 regulaminu.
 11. Zarząd Klubu nie będzie zwracał składki za nieobecności zawodnika na zajęciach.
 12. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy taką absencję zgłosić trenerowi.
 13. Nieobecność lub spóźnienie zawodnika na zajęcia lub mecz mistrzowski powinno być zgłaszane trenerowi z wystarczającym wyprzedzeniem. (trening min. 1 godz. wcześniej, mecz – min 3 dni wcześniej)
 14. Na meczach ligowych każdy zawodnik ma obowiązek posiadać ochraniacze i odpowiednie obuwie.
 15. Zawodnik jest zobowiązany do przybycia min. 15 minut przed treningiem. Godzina rozpoczęcia treningu, to godzina pełnej gotowości na boisku.
 16. Na treningu zawodnik jest zobowiązany do słuchania poleceń trenera lub jego asystenta. W przypadku braku osób ze sztabu szkoleniowego może być wyznaczana jedna osoba odpowiedzialna za trening i poleceń tej osoby zawodnik jest zobowiązany przestrzegać.
 17. Trener sprawuje opiekę nad dzieckiem tylko w trakcie zajęć treningowych, turniejach, meczach.
 18. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym.
 19. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych, doskonaląc umiejętności wyuczone na treningach.
 20. Podstawą do gry zawodnika w meczach i turniejach są umiejętności sportowe, regularna i punktualna obecność, zaangażowanie na treningach.
 21. Zawodnik jest zobowiązany dbać o sprzęt sportowy, który jest wizytówką klubu. Na wszystkich zajęciach , turniejach oraz meczach sprzęt musi być czysty i schludny.
 22. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Zakaz obowiązuje przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach.
 23. Zawodnik każdorazowo musi uzyskać zgodę Zarządu Klubu na udział w testach, treningach lub turniejach w innym Klubie.
 24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatni.
 25. Zawodnicy reprezentujący klub, powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce. Zawodnicy powinni także prezentować wzorowe zachowanie na terenie szkoły i poza nią. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen lub spotkać się z wychowawcą zawodnika. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce lub nieodpowiedniego zachowania, trener może wnioskować do Zarządu o czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich do czasu poprawienia wyników i/lub zachowania.
 26. Podczas zajęć i meczów mistrzowskich rodzice są zobowiązani do nie wchodzenia na płytę boiska lub halę sportową, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 27. W trakcie meczów mistrzowskich prosi się rodziców o kulturalne zachowanie i dopingowanie zawodników. Zalecane jest nie dawanie wskazówek swoim dzieciom w tracie meczu oraz nie podważanie kompetencji trenerów.
 28. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów do Klubu w wyznaczonym terminie.
 29. Wszelkie dokumenty powinny być wypełnione szczegółowo oraz dokładnie. Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.
 30. Za nie przestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu i na wniosek Sztabu Szkoleniowego, Zarząd Klubu może ukarać zawodnika następującymi karami:
  upomnienie
  zawieszenie 
  wykluczeni
 31. Zawieszony zawodnik nie może brać udziału w treningach oraz nie będzie brany pod uwagę przy wydarzeniach w których uczestniczy Klub.
 32. Sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane przez Zarząd klubu.
 33. Regulamin może ulec zmianie lub rozszerzeniu.
 34. Wszelkie pytania do Zarządu kierowane mogą być mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

wersja do pobrania

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY